Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

Codi: 10 28 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Execució dels treballs de camp per a Catalunya de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (operació estadística d'àmbit estatal). Es recullen les dades econòmiques i de personal del conjunt de centres d'educació privats que ofereixen ensenyaments reglats infantils, primaris, secundaris o superiors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

Finalitat: Recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Ensenyament

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: Tipus de centre educatiu, nivells educatius, naturalesa jurídica, nombre d'alumnes, nombre de personal, despeses de personal, despeses de funcionament, ingressos per concertació, altres ingressos.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009-2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 69.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/102801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es tracta d'una enquesta quinquennal. L'any 2011 s'ha realitzat el treball de camp de l'operació corresponent al curs 2009-2010.

Referència temporal de les dades: curs acadèmic 2009-2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Ensenyament privat (Internet)

Observacions:

Els resultats corresponents al curs acadèmic 2009-2010 estaran disponibles al llarg del tercer trimestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.