Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

Codi: 11 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la compatibilització de la vida laboral i personal i la incidència de les noves organitzacions de les formes de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE ELS USOS DEL TEMPS I LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

Finalitat: Elaboració d'un sistema d'indicadors que aporti dades i coneixement sobre la realitat en el repartiment del temps de treball i la conciliació i que permeti una aplicació més efectiva de les polítiques d'igualtat en aquest àmbit.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors de context sobre: usos del temps, evolució de les necessitats de cura, inserció de la dona en el mercat de treball, repartiment de tasques familiars; temps de treball, horaris, permisos i llicències per motius familiars, noves formes d'organització del treball, sexe, edat, nivell formatiu, existència de càrregues familiars

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 45.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/110701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.