Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

Codi: 12 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que en generen, segons les declaracions de les empreses.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Finalitat: Coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses generadores de residus

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tonatge generat, tipus de residus, nombre d'establiments declarants, tipus d'indústria, tipus de tractament

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a les estimacions de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats econòmiques que en generen. Les dades es difonen a partir de diverses publicacions del Departament, com ara en l'apartat "Residus" del capítol "Medi ambient" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta informació es difon també a la web de l'Agència de Residus de Catalunya i a l'apartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya, àmbit territorial i comarcal.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

Els residus generats per les indústries inscrites en el Registre de Productors de Residus de Catalunya. Dades 2011 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011

Els residus generats per les indústries inscrites en el Registre de Productors de Residus de Catalunya. Dades 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.