Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

Codi: 12 01 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'evolució de la generació dels volums de residus municipals, de la seva recollida selectiva i del grau de compliment dels programes de residus.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Finalitat: Coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa, transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Evolució de la generació del volum de residus municipals, tipus de residus (comercial o domèstic) i tractament dels residus, així com per sectors d'activitat. Les dades es difonen a partir de diverses publicacions específiques, en l'apartat Residus del capítol Medi ambient de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, i també en l'apartat Indicadors ambientals del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2009-2010

Desagregació territorial: Catalunya, àmbit territorial i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2011 (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010 (Internet)

Informe anual 2009 de l'Agència de Residus de Catalunya (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Memòria Agència de Residus de Catalunya 2010

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011

Medi ambient a Catalunya. Informe 2010

Informe anual 2009 de l'Agència de Residus de Catalunya

Memòria Agència de Residus de Catalunya 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.