Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Codi: 12 02 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i els usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Finalitat: Coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Volum facturat d'aigua i nombre d'abonats per usos de l'aigua (domèstic o de serveis i altres activitats econòmiques) i tipus d'entitats subministradores.

L'Agència Catalana de l'Aigua publica anualment un document amb aquestes dades, que també es recullen a l'anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Anuari estadístic que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2014 i 2013

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

A partir de les dades corresponents a l'any 2014 es poden fer consultes al web de l'ACA per municipis.

Resultats publicats:

Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2014

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Consum d'aigua. Facturació. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2014 (PDF)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.