Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Codi: 12 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre espais naturals protegits pel Pla d'espais d'interès natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la delimitació definitiva dels espais, a partir d'informació de caràcter administratiu disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'espais per als quals s'ha fet la delimitació definitiva, superfície delimitada, percentatge respecte a la superfície total del PEIN

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, fullet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen en l'apartat Medi natural del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat i corresponen als espais naturals protegits pel Pla d'espais d'interès natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la delimitació definitiva dels espais.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.