Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DESPLEGAMENT DE LA PLANIFICACIÓ EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Codi: 12 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre l'estat de la planificació en els espais naturals protegits.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície d'espais naturals protegits ordenada per pla especial o similar, percentatge d'espais ordenats respecte al total en superfície

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, fullet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen a l'apartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat. Corresponen als espais naturals protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN), així com al seu estat de desplegament, pel que fa a la delimitació definitiva dels espais.

També estan publicades a l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'apartat "Pla d'Espais d'Interès Natural" del paràgraf dedicat a Medi Ambient, i a "Dades del Medi ambient a Catalunya, 2015".

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Resultats publicats:

Medi natural. Territori i medi ambient. Anuari estadístic de Catalunya

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014 (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014 (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.