Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL

Codi: 12 03 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ponència Ambiental, Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Nombre de declaracions, localització, tipus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de declaracions d'impacte ambiental i tipus. Les dades es publiquen en l'apartat Qualitat ambiental del capítol Medi ambient de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en la publicació Dades del medi ambient a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.