Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES PRODUCCIONS FORESTALS

Codi: 12 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació continguda en les autoritzacions/notificacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per tal de seguir l'evolució de les produccions forestals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Finalitat: Explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d'Aran

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, llenya per grups d'espècies, estimació dels fluxos de fusta amb la Unió Europea.

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen a l'apartat "Silvicultura" del capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, i corresponen a la producció de fusta per espècie i règim de tinença dels boscos, així com a la producció de llenya, fusta i suro per destinació de la producció.

Referència temporal de les dades: 2011 a 2014

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya. Silvicultura. Producció de fusta. Per espècies

Anuari estadístic de Catalunya. Silvicultura. Producció de fusta i llenya. Per titularitat

Anuari estadístic de Catalunya. Silvicultura. Producció de llenya, fusta i suro

Observacions:

La taula relativa a la producció de llenya, fusta i suro per províncies ha deixat d'actualitzar-se des del 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.