Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS

Codi: 12 07 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació respecte de la transformació d'usos del territori dintre del sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Finalitat: Explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'expedients, hectàrees rompudes (territori que passa d'ús forestal a ús agrícola)

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen en l'apartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, i corresponen a les rompudes i repoblacions forestals des de l'any 2007.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, comarca, àmbits i província

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.