Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Codi: 12 11 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa del Pla hidrològic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Finalitat: Coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels punts de mesura.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volum, disponibles; canals: descripció i cabals; volum d'aigua dessalinitzada

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades dels sistemes fluvials i nivell dels embassaments de les conques intracomunitàries i intercomunitàries. Es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat i el web de l'Agència Catalana de l'Aigua (consulta diària de l'estat dels embassaments).

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: conques internes i conca de l'Ebre

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Preses i embassaments. Web de l'Agència Catalana de l'aigua

Sistemes fluvial. Aportació anual. Anuari estadístic de Catalunya

Sistemes fluvial. Aportació. Per temporades. Anuari estadístic de Catalunya

Embassaments. Volum d'aigua. Anuari estadístic de Catalunya

Embassaments. Volum d'aigua. Per temporades. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.