Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Codi: 12 13 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Pel que fa a les qualificacions, la recopilació, sistematització i generalització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Finalitat: Recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya; superfícies qualificades com a sistemes de la mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, industrial, mixt...) i tipus de sòl no urbanitzable.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/121301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Superfícies segons la classificació del sòl per comarques 2010 i qualificacions del sòl dels municipis catalans 2009. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, així com en l'apartat Urbanisme del capítol Ordenació del territori i urbanisme de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2009

Desagregació territorial: municipal i comarcal

Resultats publicats:

Classificacions del sòl (Internet)

Qualificacions del sòl dels municipis catalans 2009. Sèrie Dades Bàsiques (Internet)

Observacions:

Les dades de qualificació del sòl són el resultat de l'explotació i l'anàlisi de les dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) constantment actualitzat per la Direcció General d'Urbanisme.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.