Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT

Codi: 12 15 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS SECTORS DE PLANEJAMENT

Finalitat: Seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística previstos pel planejament, superfícies de l'àmbit, nombre d'habitatges previstos, ús principal en tots els règims de sòl i estat d'aprovació

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/121501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades a difondre corresponen als sectors de planejament urbanístic derivat de desenvolupament: codi INE i municipi, codi del sector MUC, descripció sector MUC i superfície calculada.

MUC: Mapa urbanístic de Catalunya

Referència temporal de les dades: 1 de gener de 2013 (MUC)

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.