Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Codi: 12 17 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Finalitat: Conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/121701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Evolució de la xarxa ferroviària de Catalunya, així com l'evolució de la demanda dels diferents transports ferroviaris (FGC, Renfe, metro, tramvies i cremallera), tant de viatgers com de mercaderies. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en el capítol Transport i mobilitat de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat Mitjans de transport del capítol Transports i TIC de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2010

Desagregació territorial: Catalunya. La desagregació és per línia ferroviària.

Resultats publicats:

Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2010 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.