Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

Codi: 12 18 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

Finalitat: Conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit aeri de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports catalans.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/121801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

A partir de les dades administratives disponibles dels aeroports de Barcelona-el Prat, Girona, Reus i Lleida-Alguaire analitzar el trànsit de mercaderies i passatgers als aeroports catalans. Les dades es difonen en el sistema d'indicadors, en l'apartat Aeroports i instal·lacions aeroportuàries del capítol Transport i mobilitat de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a l'apartat Aeroports del capítol Transports i TIC de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.