Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Codi: 12 19 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Finalitat: Conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vaixells, passatgers, mercaderies i volum de pesca als ports catalans.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/121901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades administratives analitzades dels Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona ens mostren l'evolució del trànsit de vaixells, mercaderies i creuers, així com el volum de la pesca. Les dades es difonen en el sistema d'indicadors, en l'apartat corresponent als ports del capítol Transport i mobilitat de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a l'apartat Ports del capítol Transports i TIC de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2010 (Internet).

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat (Internet)

Observacions:

Les dades publicades a l'anuari estadístic de Ports de la Generalitat corresponen a l'any 2011.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.