Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Codi: 12 24 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Finalitat: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places, privats, autobusos de servei públic); mercaderies (servei públic i servei privat) i mixtos (servei públic i servei privat). Discrecional, taxi, sanitari, lloguer sense conductor, indústria i viatgers.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/122401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les variables a considerar són: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places, privats, autobusos de servei públic), mercaderies (servei públic i servei privat) i mixtos (servei públic i servei privat); discrecional, taxi, sanitari, lloguer sense conductor, indústria i viatgers. Les dades es difonen en l'Observatori de mobilitat, en l'apartat "Transport per carretera" del capítol "Transport i mobilitat "de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a l'apartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011.

Desagregació territorial: províncies.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.