Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

Codi: 12 25 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport discrecional de viatgers per carretera i de mercaderies. Costos segons els diferents tipus de vehicles en funció de la càrrega, la capacitat o el nombre de places. La periodicitat és anual en el cas del transport discrecional de viatgers i semestral en el cas del transport de mercaderies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

Finalitat: Informació estadística sobre els costos de les operacions del transport de mercaderies per carretera i del transport discrecional de viatgers.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: costos d'explotació, cost anual de producció segons horaris o costos fixos (personal, amortització, despeses financeres, assegurances, càrregues fiscals, despeses d'estructura i dietes) i costos per quilòmetre i costos variables (combustibles, pneumàtics, manteniment, reparacions i peatges)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Costos de les diferents operacions de transport discrecional de viatgers per carretera i de mercaderies.

Les dades es difonen a través de butlletins de transports: l'Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera i l'Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera. Butlletí de transports. Núm. 71 abril 2015 (PDF)

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Butlletí de transports. Núm. 72 abril 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.