Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF)

Codi: 12 26 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'àmbit metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ENQUESTA DE LA MOBILITAT

Finalitat: Conèixer els principals paràmetres de la mobilitat quotidiana de Catalunya, com ara el nombre i el motiu dels desplaçaments, l'origen i la destinació i el repartiment modal.

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2017

Cost directe estimat: 155.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/122601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació "EMEF 2016" recull de forma sintètica les dades bàsiques de la mobilitat de les persones residents a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona (STI). S'analitza el motiu dels desplaçaments (feina, estudis, compres, acompanyament, oci, tornada a casa, etc.) i els seus modes (no motoritzats -a peu i bicicleta-, i motoritzats -vehicle privat i transport públic-). Es mostra la distribució horària dels desplaçaments, segons el motiu del desplaçament, els fluxos interns i entre àmbits de l'STI, l'anàlisi comarcal de l'ús dels modes de transport, l'autocontenció i els fluxos intercomarcals. Es dóna el repartiment modal, i per motiu de desplaçament, a Barcelona i a l'AMB. S'analitza la mobilitat per edat i sexe, així com per situació professional. Pel que fa a l'opinió ciutadana es mostra la valoració dels mitjans de transport i de la seva seguretat, així com els motius d'ús, tant del transport públic com del vehicle privat.

Referència temporal de les dades: 2016 i anys anteriors

Desagregació territorial: total sistema tarifari integrat i desagregació per comarques i àmbits (Barcelona, primera corona tarifària, resta de l'àmbit de l'AMB, resta de l'RMB i resta de l'STI).

Resultats publicats:

Enquesta de mobilitat en dia feiner (2004-2015)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016 (PDF)

Observacions:

L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta, l'any 2016, un total de 298 municipis.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.