Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (EDAT ESCOLAR)

Codi: 12 27 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 del Departament d'Ensenyament. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe de l'escolar. Aquesta informació permet elaborar la matriu de mobilitat obligada per raó d'estudis dels escolars de 3 a 15 anys amb la mateixa referència temporal del Cens de població del 2011. A més, la disponibilitat d'aquestes dades en permet l'explotació anual.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Finalitat: Obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 15.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/122701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades de la mobilitat dels estudiants no universitaris provenen del registre de la matrícula del Departament d'Ensenyament i inclouen la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi, sexe i tram d'edat. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats segons el municipi de residència, el municipi d'estudi, el sexe i l'edat. S'hi inclouen el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2011 (curs 2011-2012) i 2012 (curs 2012-2013)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Mobilitat obligada dels estudiants no universitaris

Base de dades de mobilitat obligada dels estudiants no universitaris

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.