Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

Codi: 12 27 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 de la Secretaria d'Universitats del Departament d'Economia i Coneixement. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar. Això ha de permetre construir la matriu de mobilitat obligada per raó d'estudis dels estudiants universitaris amb la mateixa referència temporal del Cens de població del 2011 i que permet completar amb un registre administratiu la mobilitat de la franja universitària. Es podrà explotar anualment a diferència de les dades censals, que són decennals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Finalitat: Obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis dels estudiants universitaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 14.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/122702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades dels estudiants universitaris provenen del registre de la matrícula del sistema UNEIX de la Secretaria d'Universitats i Recerca, i proporciona informació sobre la matrícula dels alumnes de 18 anys i més de les 12 universitats catalanes; és a dir, totes, excepte la UOC (que no és presencial). D'altra banda, inclou la informació de les universitats públiques i privades, de centres integrats i adscrits, i dels nivells educatius de cicles, graus i màsters amb titulacions homologades.

S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi i sexe. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats segons el municipi de residència, el municipi d'estudi i el sexe. S'hi inclouen el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2011 (curs 2011-2012)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Mobilitat obligada dels estudiants universitaris

Base de dades de mobilitat obligada dels estudiants universitaris:

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.