Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

Codi: 12 27 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats del Departament d'Economia i Coneixement. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Finalitat: Obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis dels estudiants universitaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 21.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades de la mobilitat dels estudiants universitaris provenen del registre de la matrícula del sistema UNEIX de la Secretaria d'Universitats i Recerca, i proporciona informació sobre la matrícula dels alumnes de 18 anys i més de les 12 universitats catalanes; és a dir, totes excepte la UOC (que no és presencial). Les dades publicades inclouen informació de les universitats públiques i privades, de centres integrats i adscrits, i dels nivells educatius de cicles, graus i màsters amb titulacions homologades.

S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi i sexe. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats segons el municipi de residència, el municipi d'estudi i el sexe. S'hi inclou el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2013 (curs 2013-2014)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Pàgina monogràfica de la mobilitat obligada per raó d'estudi (estudis universitaris)

Taules de mobilitat obligada dels estudiants universitaris

Base de dades de mobilitat obligada dels estudiants universitaris

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.