Saltar al contingut principal

CENS DE POBLACIÓ: MOBILITAT OBLIGADA

Codi: 12 27 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Ampliació de resultats sobre les variables de la mobilitat obligada derivades de l'arxiu del Cens de població i habitatges 2011.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Finalitat: Obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: sexe, origen i destinació dels desplaçaments segons el motiu i el tipus de transport, la durada del desplaçament i el nombre de viatges

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122703

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2015 corresponen al Cens de població de 2011 i són una ampliació de resultats que proporciona la matriu de mobilitat per treball i estudi de totes les comarques i els municipis de més de 10.000 habitants, i els resultats de la mobilitat obligada per raó de treball i estudi per codi postal dels municipis de més de 200.000 habitants.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: comarcal, municipal i codis postals

Resultats publicats:

Matriu de mobilitat per comarques i municipis de més de 10.000 habitants

Mobilitat per codis postals dels municipis de més de 200.000 habitants

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la base de dades de mobilitat. La informació sobre mobilitat per codis postals s'ofereix en fitxers de format CSV.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015