Saltar al contingut principal

TAULA INPUT-OUTPUT

Codi: 13 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Anàlisi i difusió de les Taules Input-Output 2011 i treballs de disseny i aplicació de la metodologia d'actualització.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Finalitat: Elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda final i intermèdia, inputs primaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: 161.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El primer trimestre de l'any es van publicar les taules de destinació i la d'origen les quals configuren la base del Marc Input-Output de Catalunya per a l'any 2011. Posteriorment es va publicar la taula simètrica, amb la qual cosa es va tancar el procés d'elaboració d'aquesta estadística.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Marc Input-Output de Catalunya 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015