Saltar al contingut principal

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

Codi: 13 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Finalitat: Elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut per sectors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: 31.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya des de l'òptica de l'oferta (valor de producció, consum intermedi, valor afegit brut), amb una desagregació de 44 branques d'activitat. Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta anual d'empreses, Enquesta estructural de la construcció, Enquesta anual de serveis i liquidacions de pressupostos de les administracions públiques).

Les estimacions agregades es construeixen dins el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i coherentment amb el nou Marc Input-Output de Catalunya 2011. L'aplicació d'aquestes dues referències ha conduït a un trencament de sèrie que ha estat salvat amb la reelaboració de la sèrie 2000-2013 d'acord amb la nova base.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015