Saltar al contingut principal

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

Codi: 13 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Finalitat: Elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum, inversió, exportacions i importacions

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 12.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/130202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya, des de l'òptica de la demanda (consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions de béns i serveis). Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta de pressupostos familiars, informació duanera, Enquesta anual d'empreses, Enquesta estructural de la construcció, Enquesta anual de serveis, Liquidacions de pressupostos de les administracions públiques).

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012