Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L'ECONOMIA CATALANA

Codi: 13 02 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Finalitat: Elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: relació capital/treball, productivitat aparent del treball i productivitat total dels factors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 24.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130204

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Productivitat total de l'economia catalana i evolució dels factors treball i capital a la funció de producció agregada de l'economia catalana.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Productivitat total dels factors

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015