Saltar al contingut principal

AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Codi: 13 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta i la demanda corresponents als anys 2012-2013, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: AVANÇ DE COMPTES ANUALS

Finalitat: Conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana (producte interior brut, oferta i demanda) en el marc del Sistema europeu de comptes.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut, deflactors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: 6.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya des de l'òptica de l'oferta (valor afegit de les branques d'activitat i impostos nets sobre productes) i la demanda (consum, inversió i exportacions). Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter conjuntural.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015