Saltar al contingut principal

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Finalitat: Obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: PIB total i VAB pels principals sectors d'activitat econòmica.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2008

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 23.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/130401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre el producte interior brut (en valor absolut, per càpita i índex Catalunya=100) d'acord amb la base comptable 2000, els valors afegits bruts d'onze branques d'activitat econòmica per als municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya. Per als municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals es presenten els resultats de VAB pels principals sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis).

Referència temporal de les dades: 2008

Desagregació territorial: Catalunya, comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals

Resultats publicats:

Banc d'estadístiques de municipis i comarques (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.