Saltar al contingut principal

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial. Realització d'un estudi de viabilitat d'elaborar una presentació de dades específica per al municipi de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Finalitat: Obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: PIB total i VAB pels principals sectors d'activitat econòmica

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2016

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

PIB i VAB sectorial per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. S'han difós els valors afegits bruts (VAB) per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) per tots els municipis de més de 5.000 habitants, resta de capitals comarcals, comarques i Aran. Aquesta informació s'ha ampliat fins a 11 branques d'activitat econòmica per als municipis de més de 45.000 habitants i les comarques de Catalunya i Aran. Els resultats del PIB comarcal i municipal (base 2010) s'han publicat per al període 2011-2015. S'han revisat els anys 2011 i 2012 per garantir la coherència amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya i s'han publicat les estimacions dels anys 2013 i 2014. Finalment, amb caràcter d'avanç, es va presentar el PIB i el PIB per habitant de l'any 2015 per als municipis de més de 50.000 habitants.

Referència temporal de les dades: 2013 i 2014. Avanç 2015

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial,comarcal, municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals

Resultats publicats:

Producte interior brut. Comarques i municipis

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016