Saltar al contingut principal

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. Realització d'un estudi de viabilitat d'elaborar una presentació de dades específica per al municipi de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Finalitat: Obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2016

Cost directe estimat: 19.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació de la renda familiar disponible bruta (en valor absolut, per càpita i índex Catalunya=100) i els seus components en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC). Es difon informació dels principals components dels recursos (remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació i prestacions socials) i dels usos (cotitzacions socials i impostos), tant en valor absolut com el percentatge que suposa en relació amb el total de recursos i usos, respectivament.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarcal, municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals

Resultats publicats:

Renda familiar disponible bruta. Comarques i municipis

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016