Saltar al contingut principal

COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Codi: 13 05 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent a la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Finalitat: Conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor afegit per sectors, impostos sobre productes, consum privat, consum públic, formació bruta de capital, exportacions a l'estranger, importacions de l'estranger, saldo exterior, producte interior brut

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos després del final del trimestre

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/130501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Des de l'òptica de l'oferta s'ha proporcionat la taxa de creixement real del valor afegit brut dels diversos sectors de l'economia (agricultura, indústria, construcció i serveis), així com dels impostos nets sobre els productes. Des de l'òptica de la demanda, s'ofereix el creixement real dels diversos components de la demanda interna i del saldo exterior. En el primer cas, es detalla la despesa en consum de les llars, la despesa en consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital i els seus components béns d'equipament i altres i construcció. En el segon cas, s'informa del saldo amb l'estranger i dels seus components d'exportació i d'importació: de béns i serveis i de consum dels estrangers al territori.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptabilitat trimestral

Observacions:

Així mateix, durant l'any 2016, s'ha actualitzat i millorat el sistema d'indicadors, que són la base de càlcul de les magnituds trimestrals. Concretament, s'ha ampliat el detall de càlcul en la construcció de les estimacions i s'han introduït noves eines estadístiques i de programari per al tractament de les dades, i per a l'ajust estacional de les sèries temporals, d'acord amb les directrius metodològiques d'Eurostat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016