Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Codi: 14 03 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques mitjançant una explotació específica de l'enquesta a les empreses del sector i altra informació estadística disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Finalitat: Coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges).

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, inversió

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/140302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulació específica per a les empreses turístiques per a Catalunya segons la delimitació del sector proposada per diversos organismes internacionals. L'objectiu general d'aquest projecte és tenir una estadística de síntesi de diferents fonts que faci possible un seguiment multidimensional del sector del turisme de forma sostinguda i amb periodicitat anual. Aquest seguiment comprèn els resultats empresarials bàsics i també elements com el nivell d'R+D+I del sector, o la utilització de TIC per part de les empreses.

Referència temporal de les dades: 2012-2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Observacions:

S'han iniciat els treballs per dur a terme la comptabilitat satèl·lit del turisme que donarà una informació molt més detallada dels indicadors econòmics per la qual cosa les dades relatives a producció i valor afegit brut no s'han inclòs ja en aquesta edició de l'estadística.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.