Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE SERVEIS

Codi: 14 06 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS A LES EMPRESES

Finalitat: Coneixement de les magnituds més rellevants del sector del servei a les empreses.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut d'explotació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: 12.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/140602

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 33 branques i de les 56 subbranques d'activitat econòmica en què s'ha subdividit el sector de serveis no comercials. La informació es recull en tres taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial, la segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional i la tercera mostra com es distribueix l'ocupació.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta anual de serveis

Indicadors d'estructura econòmica. Serveis

Observacions:

A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de l'estadística d'empreses del comerç i l'estadística de la resta de serveis no comercials investigats per l'enquesta.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.