Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Codi: 14 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística i difusió dels resultats corresponents a l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries referida a l'any agrari 2013, a l'àmbit territorial de Catalunya, que permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari del 2009, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Finalitat: Elaboració d'una estadística que actualitzi triennalment les dades de les explotacions agràries de Catalunya, la qual permeti conèixer les característiques estructurals bàsiques d'aquestes explotacions.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: explotació agrària

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: triennal

Variables principals a investigar: titularitat, superfície, règim de tinença, reg, aprofitament de la terra, conreus, ramaderia, maquinària i mà d'obra

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2015

Cost directe estimat: 38.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/141001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació i difusió dels resultats de l'Enquesta d'explotacions agràries a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.