Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Codi: 14 11 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Les oficines comarcals del Departament faciliten anualment les dades sobre la distribució de la superfície dels municipis de cada comarca que seran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del mateix sector (agricultors, cooperatives, etc.), i a través dels aforaments de diferents conreus que elabora el Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Finalitat: Coneixement de l'evolució de les superfícies, dels rendiments i de les produccions agrícoles a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: persona física, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions.

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les variables de l'estadística difoses són les superfícies, rendiments i produccions provincials, tant de conreus llenyosos com de conreus herbacis.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: provincial

Resultats publicats:

Superfícies, rendiments i produccions dels conreus agrícoles (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.