Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 14 12 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Finalitat: Explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: dades de la maquinària agrícola

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/141201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Noves inscripcions de màquines en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) per tipus: tractors, motocultors, tragelles remolcades, etc. Les dades també es difonen a l'apartat "Sector agrari" del capítol "Agricultura Ramaderia Pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2015 i històric des del 1995

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Resum d'inscripcions de maquinària per trimestres

Resum d'inscripcions al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) 2016 (PDF)

Sector agrari. Maquinària agrícola. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Resum d'inscripcions al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.