Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Codi: 14 13 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió Europea-, del sacrifici de bestiar i de les produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Finalitat: Estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: censos i capacitats de les explotacions ramaderes

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 100.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/141301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió Europea-, sacrifici de bestiar, produccions ramaderes, explotacions ramaderes i enquesta a escorxadors i sales d'incubació.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya, provincial i comarcal

Resultats publicats:

Censos de bestiar boví

Censos de bestiar oví i cabrum

Caps de bestiar porcí

Nombre d'explotacions i places de bestiar

Producció de llet

Enquesta de sacrifici d'escorxadors

Producció d'ous de gallines per a consum humà

Producció de llana

Producció de mel i cera

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.