Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Codi: 14 13 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), sacrifici de bestiar i produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació. A més, també s'utilitzen fonts administratives.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Finalitat: Estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: censos i capacitats de les explotacions ramaderes

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2015

Cost directe estimat: 100.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/141301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació dels censos ramaders, desagregats segons la normativa de la Unió Europea; sacrifici de bestiar, produccions ramaderes, explotacions ramaderes i enquestes a escorxadors i sales d'incubació.

Referència temporal de les dades: 2014 i 2015

Desagregació territorial: Catalunya, provincial, comarcal

Resultats publicats:

Censos de bestiar boví

Censos de bestiar oví i cabrum

Censos de bestiar porcí

Nombre d'explotacions i places de bestiar

Producció de llet

Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors

Altres produccions (ous de gallina per a consum humà, llana, mel i cera)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.