Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS

Codi: 14 15 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DELS PREUS AGRARIS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens, recopilació de dades

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives.

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setmanal i mensual

Cost directe estimat: 200.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen inclouen informació sobre preus en llotges i mercats, preus percebuts pel pagès, índex preus percebuts agraris (IPPA) i preus dels inputs i salaris que paga el pagès.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Preus en llotges i mercats (Internet)

Preus percebuts pel pagès (Internet)

Índex preus percebuts agraris (IPPA) (Internet)

Preus dels inputs i salaris que paga el pagès (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.