Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Codi: 14 17 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Finalitat: Obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: captures per ports

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades corresponen a captures per ports, grups i espècies, així com també a la flota pesquera i aqüicultura per espècie. Aquesta informació es difon també en el capítol Agricultura, ramaderia i pesca de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits, províncies i comarques

Resultats publicats:

Captures per grups d'espècies (Internet)

Captures per espècies (Internet)

Captures per llotges i demarcacions (Internet)

Flota pesquera per modalitats (Internet)

Producció aqüícola (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.