Saltar al contingut principal

BALANÇ ENERGÈTIC

Codi: 14 20 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia i consum final d'energia.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 11.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum energètic a Catalunya. Les dades corresponen a producció d'energia primària, saldo d'importacions-exportacions, consum d'energia primària, transformació d'energia, consums propis del sector energètic, pèrdues en transport i distribució, energia disponible per al consum final, usos no energètics i consum d'energia final.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

Producció d'energia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

S'ha realitzat el requeriment d'informació, es disposa de la informació estadística completa per dur a terme l'actuació estadística i s'està treballant en la depuració de les dades per dur a terme l'elaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.