Saltar al contingut principal

BALANÇ ENERGÈTIC

Codi: 14 20 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques, altres organismes o institucions, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia i consum final d'energia

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 11.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum energètic a Catalunya. Les dades corresponen a la producció d'energia primària, saldo d'importacions–exportacions, consum d'energia primària, transformació d'energia, consums propis del sector energètic, pèrdues en transport i distribució, energia disponible per al consum final, usos no energètics, consum d'energia final.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya

Balanç energètic de Catalunya. Sèrie homogènia

Observacions:

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) difondrà en el seu web abans del 30 de juny de 2016, en els apartats recollits en aquesta actuació estadística, tots els resultats estadístics compromesos dels anys 2010 fins al 2012, tant per tipus d'energia (elèctrica, gas, etc.), amb caràcter provisional, com per al balanç energètic agregat. En el cas que aquesta difusió en el web no fos possible abans de la data indicada l'ICAEN atendrà totes les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes informacions i les facilitarà en compliment d'aquesta actuació. Abans de finalitzar l'any 2016 també publicarà els resultats provisionals relatius als anys 2013 i 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.