Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 14 20 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable (règim ordinari, règim especial i instal·lacions aïllades de la xarxa), conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum i de xarxa, desagregat tant per peatges d'accés com de sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de producció d'energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2014

Cost directe estimat: 46.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/142002

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum d'energia elèctrica a Catalunya. Les dades corresponen a la producció bruta en règim ordinari i règim especial, per tipus de central i forma d'energia; consums propis, producció neta, consums en bombament i producció disponible; autoconsum, distribució pròpia i vendes a xarxa; saldo d'intercanvis elèctrics; energia en barres de central (EBC); pèrdues en transport i distribució; demanda total desagregada per als principals sectors consumidors i tarifes.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum

Resultats publicats:

Balanç d'energia elèctrica de Catalunya 2010-2013 (PDF)

Balanç d'energia elèctrica de Catalunya sèrie homogènia 1990 a 2009 (PDF)

Balanç energètic de Catalunya 2009 (PDF)

Balanç energètic de Catalunya sèrie homogènia 1990 a 2009 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Balanç d'energia elèctrica de Catalunya 2010-2013 (PFD)

Observacions:

No ha estat possible completar l'actuació estadística a causa de la reducció de personal i les restriccions pressupostàries, així com l'adaptació al nou model informàtic de la Generalitat. Es disposa del balanç d'energia elèctrica: balanç de potència 2010-2013 i balanç de producció bruta 2010-2012 per tecnologies.

S'ha realitzat el requeriment d'informació, es disposa de la informació estadística completa per realitzar l'actuació estadística i es treballa en la depuració de les dades per dur a terme l'elaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació dels quals és al setembre del 2014 i l'avanç del balanç energètic provisional de l'any 2012 està previst que finalitzi al desembre del 2014. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.