Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL

Codi: 14 20 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas), de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents: grup 1 sencer, grup 2 sencer, 3.4 amb un consum anual major o igual a 500_MW_h PCS, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompibles), de llurs dades individualitzades, de les dades de consum de gas natural per províncies i nivells de pressió de CORES i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat de llurs dades individualitzades.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 27.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142003

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el gas natural d'emissió, la facturació i les pèrdues del sistema en l'àmbit de Catalunya. Les dades corresponen a la demanda global de gas natural: gas natural canalitzat i gas natural liquat de les plantes satèl·lit industrials; pèrdues del sistema, consums no comptabilitzats i diferències de mesura; consum de gas natural per cadascun dels principals sectors d'activitat econòmica i per tarifes.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya

Balanç energètic de Catalunya. Sèrie homogènia

Observacions:

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) difondrà en el seu web abans del 30 de juny de 2016, en els apartats recollits en aquesta actuació estadística, tots els resultats estadístics compromesos dels anys 2010 fins al 2012, tant per tipus d'energia (elèctrica, gas, etc.), amb caràcter provisional, com per al balanç energètic agregat. En el cas que aquesta difusió en el web no fos possible abans de la data indicada l'ICAEN atendrà totes les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes informacions i les facilitarà en compliment d'aquesta actuació. Abans de finalitzar l'any 2016 també publicarà els resultats provisionals relatius als anys 2013 i 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.