Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PETROLI

Codi: 14 20 05 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a escala estatal i enquestes específiques a les empreses petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 11.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142005

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el consum de combustibles líquids i gas liquat del petroli. Les dades difoses corresponen a la producció de petroli brut; balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines; aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya

Balanç energètic de Catalunya. Sèrie homogènia

Observacions:

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) difondrà en el seu web abans del 30 de juny de 2016, en els apartats recollits en aquesta actuació estadística, tots els resultats estadístics compromesos dels anys 2010 fins al 2012, tant per tipus d'energia (elèctrica, gas, etc.), amb caràcter provisional, com per al balanç energètic agregat. En el cas que aquesta difusió en el web no fos possible abans de la data indicada l'ICAEN atendrà totes les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes informacions i les facilitarà en compliment d'aquesta actuació. Abans de finalitzar l'any 2016 també publicarà els resultats provisionals relatius als anys 2013 i 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.