Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES

Codi: 14 23 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d'assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la documentació estadística anual presentada a l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Documentació estadisticocomptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances, documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dimensió de les empreses i dels establiments; persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació d'aquestes; primes intermediades per rams; ingressos de l'activitat de mediació; volum de total de negoci per entitat asseguradora; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials; compte de pèrdues i guanys i balanç anual

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: 46.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació disponible per a corredors i corredories d'assegurances: distribució geogràfica per províncies i per forma jurídica; dimensió de les empreses i els establiments; persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació; distribució de la cartera d'assegurances segons el nombre d'entitats asseguradores; distribució de la cartera d'assegurances en xarxa pròpia i externa; volum total del negoci intermediat classificat en trams; distribució de la cartera d'assegurances en vida i no vida, detall dels rams no vida i vida; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials; dades comptables: compte de pèrdues i guanys i balanç anual.

Informació disponible per a agents i agències d'assegurances vinculades: distribució geogràfica per províncies i per forma jurídica; persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació; distribució de la cartera d'assegurances en xarxa pròpia i externa; volum total del negoci intermediat classificat en trams; distribució de la cartera d'assegurances en vida i no vida, detall dels rams no vida i vida; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials; dades comptables, ingressos i despeses.

Així mateix, l'Idescat inclou les sèries històriques disponibles (2004-2014) en l'Anuari estadístic de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: provincial

Resultats publicats:

Anàlisi de la documentació estadística i comptable corresponent a l'any 2014 dels corredors d'assegurances i de les societats de corredoria d'assegurances (PDF)

Anàlisi de la documentació estadística i comptable de l'any 2014 corresponent als agents d'assegurances vinculats i de les societats d'agència d'assegurances vinculades (PDF)

Documentació estadística comptable (DEC)

Mediadors d'assegurances. Empreses i primes intermediades. Anuari estadístic de Catalunya

Mediadors d'assegurances. Empreses. Per condició jurídica. Anuari estadístic de Catalunya

Corredors d'assegurances. Primes intermediades. Per rams d'assegurança. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anàlisi de la documentació estadística i comptable corresponent a l'any 2014 dels corredors d'assegurances i de les societats de corredoria d'assegurances (PDF)

Anàlisi de la documentació estadística i comptable de l'any 2014 corresponent als agents|d'assegurances vinculats i de les societats d'agència d'assegurances vinculades (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.