Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

Codi: 14 23 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les mutualitats de previsió social catalanes partint de la documentació anual que aquestes entitats han de presentar a l'òrgan supervisor.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, prestacions, grau de solvència, provisions tècniques i la seva cobertura, inversions i reassegurança

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142304

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen consisteixen en la relació de mutualitats de previsió social i les principals variables representatives (directori), així com les dades comptables i les estadístiques detallades referides a l'any 2014.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Mutualitats inscrites al Registre de mutualitats de previsió social

Informe anual de les mutualitats de previsió social catalanes 2014 (PDF)

Dades desagregades de l'any 2014 de les mutualitats de previsió social voluntària

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe anual de les mutualitats de previsió social catalanes 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.