Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 14 26 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevats de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'enquesta de serveis i altra informació estadística disponible, en els termes que estableixi l'estudi de viabilitat corresponent.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Finalitat: Conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 30.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/142601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents a les principals característiques de les empreses culturals de Catalunya, com ara ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió. Les dades es difonen en l'apartat Indústries culturals de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indústries Culturals. Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

Per motius econòmics la seva difusió està prevista per al segon trimestre de l'any 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.