Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 14 26 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevats de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'enquesta de serveis i altra informació estadística disponible, en els termes que estableixi l'estudi de viabilitat corresponent.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Finalitat: Conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 30.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents a les principals característiques de les empreses culturals de Catalunya, com ara ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió.

Les dades es difonen en l'apartat Indústries culturals de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

Per motius econòmics no s'ha dut a terme la difusió d'aquesta estadística per mitjà del web del Departament de Cultura i es preveu que pugui ser consultable en el quart trimestre del 2013 com a màxim. Mentre no es publiqui a la pàgina web, cal sol·licitar aquesta informació a la Biblioteca central del Departament de Cultura.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020